Miljöledningssystem

Miljöfrågorna har en framskjuten plats i Regionfastigheters arbete. Miljötänkandet finns med i alla led och innefattar såväl omsorg om hyresgäster, som hur vi påverkar den yttre miljön.

Sedan år 2002 är Regionfastigheter miljöcertifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Det innebär att en extern miljörevisor granskar vårt miljöarbete och bedömt att det lever upp till standardens samtliga krav.

Ett miljöledningssystem innehåller verktyg för planering, kontroll och uppföljning av miljöarbetet, och syftet är att ledningen, och de anställda, ska få en helhetssyn på organisationens miljöpåverkan. Det innebär att vi har genomfört en miljöutredning för att identifiera vilken miljöpåverkan vi ger upphov till. Därefter har vi tagit fram arbetssätt, satt upp miljömål och genomfört ett antal aktiviteter för att minimera vår miljöpåverkan.

All personal har genomgått relevant miljöutbildning. Vi följer upp hur vi arbetar internt med våra miljöfrågor, men även hur våra entreprenörer arbetar.

Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller den miljölagstiftning som vi berörs av. Genom ett offensivt miljöarbete kan vi förebygga miljöproblem och uppnå ständig miljöförbättring.

Regionfastigheters betydande miljöaspekter är:

  • Val av system och produktion
  • Resursanvändning av byggvaror och material
  • Transporter av byggvaror, massor etc.
  • Mediaförbrukning (energi, el och vatten)

Vår möjlighet att påverka dessa är genom att planera för effektiva systemlösningar som minimerar resurs- och energianvändning, välja nya byggmaterial som är fria från farliga ämnen så att miljöpåverkan och hälsobesvär hos våra brukare inte uppstår samt identifiera och avlägsna befintligt byggmaterial som innehåller farliga ämnen så att spridning av sådana ämnen i miljön förhindras. 

Intertek