Hantering av personuppgifter

 Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och ditt telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna återkoppla felanmälningar och brandskyddsrondering.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid registrering av ovanstående. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det hyresavtal upprättat mellan hyresvärd och hyresgäst. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med partners kopplade till drift och skötsel av Region Dalarnas fastigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Varje nämnd inom Region Dalarna är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen inom sitt verksamhetsområde.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på här. Du når vårt dataskyddsombud genom epost till: dataskyddsombud@ltdalarna.se  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.