Bygg - Förvaltning

Regionfastigheter har i egenskap av s.k. förvaltningsbyggherre möjlighet att styra och följa byggnader under hela deras livscykel, dvs. från produktbestämning till rivning. Det som planeras, projekteras och produceras tas över av en förvaltningsprocess som sträcker sig över flera decennier innan avveckling sker.

Det som planeras och produceras blir därför viktigt i flera avseenden. Samtliga aspekter av hållbarhet har bäring på processen. Val av system och material påverkar miljön, hur väl lokaler och annat stödjer den verksamhet som bedrivs i lokaler påverkar den sociala dimensionen och det faktum att kapital binds påverkar det ekonomiska utrymmet på många års sikt.

Förvaltning

Fastighetsförvaltning är den verksamhet som omvandlar förvaltningsresurser till verksamhetsutrymmen och service. Ingående resurser är t.ex. fysiska fastigheter/byggnadsverk, kunskap och information. Förvaltningsprocessen handlar främst om att vidmakthålla men också att utveckla byggnadsverket för avsedda verksamheter.

Bygg

Byggprocessen har till uppgift att beskriva och säkerställa en sammanhängande och integrerad modell för processens alla skeden. Strategin är att med enkelhet och tydlighet uppnå en tidsmässigt kort process från behov till färdiga lokaler.

Se länk Byggprocessen