Hållbar utveckling

Hållbarhetsutmaningarna är stora, med klimatförändringar, knappa resurser och ökad ojämlikhet. För att kunna nå en hållbar utveckling är det nödvändigt att väga samman miljö, sociala värden och ekonomi.

Tillsammans med våra kunder och partners arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård och samhällsnytta. För att vi ska lyckas skapa hållbara fastigheter till våra kunder arbetar vi systematiskt med miljöfrågor utifrån ett miljöledningstänk.

Ekologisk hållbarhet

Vårt övergripande miljömål är att energianvändningen ska vara 100 procent förnybar år 2040 och att energirelaterade koldioxidutsläpp ska vara noll 2050, allt för att minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa.

Den miljöpåverkan och förbrukning av naturresurser som Regionfastigheter är orsak till hör samman med byggande och fastighetsdrift. Vår plan för hållbar utveckling innefattar det övergripande målet att vara klimatneutrala år 2050 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Regionfastigheter har en hög ambitionsnivå i arbetet mot hållbara fastigheter och anläggningar. Miljöarbetet ska leda till minskade utsläpp av växthuspåverkande gaser, för att inte bidra till en negativ klimatförändring, och till att bidra till en giftfri miljö och sund inomhusmiljö samt att hushålla med energi, material och produkter.

Inom Region Dalarnas fastighetsbestånd bedrivs verksamheter som är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Regionfastigheter är verksamhetsutövare för fastigheternas reservkraftsanläggningar och de kyl- och ventilationssystem som innehåller köldmedier.
Reservkraftanläggningarna är till för att förse sjukvårdens verksamheter med elektricitet vid strömavbrott.

Miljöarbetet beskrivs i vårt ledningssystem för miljö som är certifierat enligt ISO 14 001:2015 (miljö). Miljöarbetet utgår från gällande lagstiftning, Region Dalarnas miljöplan, Regionfastigheters Hållbarhetsplan, Energiplan, Hållbarhetspolicy och de betydande miljöaspekterna som berör oss. Betydande miljöaspekter finns inom följande områden:

  • Val av system och byggproduktion
  • Användning av byggvaror och material
  • Transport av byggvaror, massor mm
  • Mediaförbrukning (värme, el, vatten)

Resultatet av miljöarbetet redovisas bland annat i regionens årliga miljörapport, Regionfastigheters årsberättelse samt rapporter av miljöfarlig verksamhet till berörda myndigheter.

Social hållbarhet

Vårt viktigaste samhällsuppdrag är att för länets befolkning tillhandahålla robusta och ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet. En förutsättning är medarbetare som arbetar på en attraktiv, utvecklande, jämställd och jämlik arbetsplats.

Ekonomisk hållbarhet

Förvaltningen av regionens fastigheter ska ske kostnadseffektivt och med god hushållning av resurser. Investeringar sker utifrån givna förutsättningar och med effektivt utnyttjande av egna, tilldelade och jordens resurser.

Sammanfattningsvis vill vi bidra till ett samhälle där alla tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Därför jobbar vi tillsammans med våra intressenter. Vi tror nämligen på samarbete och att vi tillsammans med bland andra våra kunder och leverantörer når större effekt än om vi driver varje fråga var och en för sig.

Relaterade dokument och sidor

Hållbarhetspolicy

Region Dalarnas hållbarhetsprogram 2022-2025

Träbyggnadsstrategi

Projektledare

Några exempel på konkreta miljöfrågor som Regionfastigheter Dalarna ansvarar för:

  • Genomförande av fastställd plan för att effektivisera energianvändningen per fastighet.
  • Energideklaration av byggnader enligt lagstiftning.
  • Sanering av pcb i fogmassor.
  • Minimera förbrukning av byggvaror och material som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Ställa miljökrav vid upphandling av bygg- och driftentreprenader.
  • Söka tillstånd/anmälan enligt miljöbalken för åtgärder förknippade med vår verksamhet.